35.สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่…
เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์

ประโยชน์สูงสุดของชีวิต…คืออะไร
ก็ต้องดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุด
คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

ที่ท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้ว
คือ สามารถดับทุกข์และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้
นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต…

ส่วนการทำมาหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขาร
และนำมาสร้างบารมีนั้น ยังเป็นเรื่องรองลงมา
แม้จะมีความจำเป็นก็ตาม
แต่เรามีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อ…แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/43
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *