2.นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้

นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้

เรื่องนรกสวรรค์ อย่าเข้าใจเพียงว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ เอา
สวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไปรู้ไปเห็นมา
ด้วยญาณทัสนะอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากอาสวกิเลส ไปเห็นแล้ว สงสาร
สรรพสัตว์ทั้งหลาย อาศัยมหากรุณาจึงนำมาอบรมสั่งสอน ไม่ใช่ต้องการ
ให้ใครมารักเคารพ เพราะพระองค์หมดกิเลส ไปนิพพานแล้ว

ชีวิตตัดสินกันที่บุญและบาป ก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกว่า
ใจใสหรือใจหมอง
ถ้าใจใสก็ไปสุคติ ใจหมองก็ไปทุคติ
ปรโลกมีคติ ๒ ทาง คือ สุคติกับทุคติ คติทั้งสองนั้นยาวนานนัก
สุคติ สุขก็สุขนาน ทุคติ ทุกข์ก็ทุกข์นาน

ชีวิตหลังความตาย ไม่มีการทำมาหากิน เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
ที่ตัวได้กระทำตอนเป็นมนุษย์

ชีวิตในสังสารวัฏมีแต่ความทุกข์ ทุกข์น้อย ทุกข์ปานกลาง ทุกข์มาก
ความสุขไม่มีเลย เราทุกข์จนชาชิน เมื่อเจอความทุกข์ที่ลดลง ก็เข้าใจว่า
นี่คือความสุข แต่แท้จริงคือความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้น

เพราะฉะนั้น ชีวิตในสังสารวัฏจึงน่าเบื่อหน่าย เหมือนกองเพลิง
ที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลา จะต้องให้พ้นจากสังสารวัฏให้ได้ แล้วไปสู่อายตน
นิพพานซึ่งเป็นเอกันตบรมสุข สุขอย่างยิ่ง สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือเลย
เพราะเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงได้นำความรู้มาสั่งสอนให้ชาวโลกได้
ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ไม่ผิดพลาด

เรื่องนรกสวรรค์ ผู้ที่เขามีรู้มีญาณ เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและได้
ศึกษาวิชชาธรรมกาย ในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เขาทำกันได้มากมาย ไปมาหาสู่กัน
เป็นปกติ แล้วท่านสอนได้ด้วย เป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ของเก่านำมาเป่าฝุ่นใหม่ เพราะฉะนั้นนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องจริง มีจริง
และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธี

จะไปเอากล้องส่องดวงดาวไปส่อง แล้วบอกว่า เห็นดวงดาว แต่ไม่เห็น
นรกสวรรค์ เลยสรุปว่า ไม่มี มันไม่ถูกนะ มันคนละเรื่อง ต้องใช้เลนส์ใจ
ส่องดู หรือสรุปว่า พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ถูก ที่จริงยังไม่ได้พิสูจน์ ถ้าได้พิสูจน์
ก็พิสูจน์ได้

อุปกรณ์ที่จะไปศึกษา คือ พระธรรมกาย
ซึ่งอยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคน
ต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายใน แล้วมาศึกษาวิชชาธรรมกาย
ทำตรงนี้ได้ การไปนรกสวรรค์ก็อยู่ในวิสัย

เพราะฉะนั้น ใครที่ยังไม่ได้พิสูจน์ หรือได้พิสูจน์แต่ทำไม่ถูกหลัก
วิชชา และพิสูจน์ยังไม่ได้ อย่าเพิ่งสรุปว่า ตนเองทำไม่ได้ แล้วคนอื่นจะต้อง
ทำไม่ได้ หรือสิ่งที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกไม่จริง อย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้น
มันบาป ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา เพราะคนที่เขาทำได้จริงมีอยู่ ดังนั้นการ
บังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ จึงทำให้คำสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าหนักแน่นยิ่งขึ้น ดังนั้น เอหิปัสสิโก จงมาพิสูจน์เถิด
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/43
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.