90. บุญพิเศษ ๕ บุญ

บุญพิเศษ ๕

บุญบุญพิเศษ ๕ บุญ คือ บุญถวายดอกบัวบูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญถวายปานะ บุญถวายอังสะกันหนาว บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรมและบุญบริจาคโลหิต ที่ผมและครอบครัวทำมาตลอด ๕ ปี จะให้อานิสงส์อย่างไรบ้าง ที่สุดของบุญเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
บุญถวายดอกบัวบูชาพระเจดีย์ มีอานิสงส์โดยย่อ คือ ทำให้เกิดในตระกูลสูงรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีกลิ่นกายหอมฟุ้ง เป็นต้น ดังเช่นพระอุบลวรรณาเถรี
บุญถวายปานะ มีอานิสงส์โดยย่อ คือทำให้มีร่างกายสดชื่น แข็งแรง ผ่องใส มีโรคน้อย อายุยืนยาว ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้น เช่น พระสิวลีที่เลิศทางลาภ เพราะถวายน้ำผึ้ง

บุญถวายอังสะกันหนาว มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีผิวพรรณวรรณะงดงาม ผ่องใส มีรูปกายงดงาม ได้บรรลุธรรม เป็นต้น ดังเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาถวายจีวร ก็ได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์

บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรม มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีดวงปัญญามาก แตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีพรรคพวกบริวาร เป็นต้น จะได้ออกบวชพร้อมบริวารมากดังเช่น พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรบุญบริจาคโลหิต มีอานิสงส์โดยย่อ คือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุขัยยืนยาวเป็นพิเศษในแต่ละยุคที่ตัวเกิด เป็นต้น ดังเช่นพระพากุละที่มีอายุ ๑๖๐ ปี โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ที่สุดของบุญเหล่านี้ โดยสรุปก็คือ ถ้าทำสุดๆ จนบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะได้ที่สุดของรูปสมบัติ ที่สุดของทรัพย์สมบัติ ที่สุดของคุณสมบัติ ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.