สารบัญ พระศรีอริยเมตไตรย์

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ หัวใจพระโพธิสัตว์ (50:08) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์ (47:53) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์ (35:00) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า (39:45) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 5 การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังคลพุทธเจ้า (17:07) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ พระสุมังคลพุทธเจ้า (20:32) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (47:29) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 8 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์2 (09:12) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์3 (19:50) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า (03:54) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11 พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช (24:42) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (24:51) คลิกลิงค์

พระอชิตะโพธิสัตว์

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก (39:54) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน (22:11) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 15 พระนางปชาบดีโคตมีถวายผ้าสาฎก (06:24) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 16 พระอชิตะ บรมโพธิสัตว์ (16:45) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 17 พระอชิตะกระทำสัตยาธิษฐาน (13:30) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18 พระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์ (13:23) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 19 ความปลื้มปีติอันไม่มีประมาณ (08:01) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 20 พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ (05:29) คลิกลิงค์

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลว์อันน่าอัศจรรย์

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 21 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (24:05) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 22 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 2 (23:11) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 23 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 3 (08:32) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 24 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 4 (06:25) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 25 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 5 (04:33) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 26 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 6 (10:48) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 27 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 7 (19:11) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 28 ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ 8 (27:04) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 29 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ 1 (10:04) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 30 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ 2 (23:17) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 31 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ 3 (24:09) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 32 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ 4 (14:53) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 33 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ 5 (16:09) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 34 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ 6 (15:35) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 35 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เห็นเทวทูตทั้งสี่ (21:29) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 36 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ออกบวช (22:47) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 37 ต้นมหาโพธิพฤกษ์ (09:56) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 38 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (29:44) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 39 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2 (19:36) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 40 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (17:33) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 40 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (16:23) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 41 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ 2 (21:48) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 42 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ 3 (15:45) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 43 สลายร่างพระมหากัสสปะ (38:06) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 44 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (23:20) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 45 พระเจ้าสัตตุตาปราชา 2 (09:04) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 46 พระเจ้าสัตตุตาปราชา 3 (17:22) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 48 พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร(1/2) (14:11) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 48 พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร(2/2) (14:08) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 49 ความหมายของอสงไขยและมหากัป(1/2) (15:01) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 49 ความหมายของอสงไขยและมหากัป(2/2) (08:53) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 50 อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์(1/2) (15:01) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 50 อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์(2/2) (15:14) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 51 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป (12:06) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 51 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป 1 (12:12) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 52 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป 2 (09:50) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 53 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (18:10) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 54 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก 2 (28:03) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 55 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก 3 (18:32) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก 4 (09:01) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 57 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก 5 (11:40) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 58 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก 6 (14:26) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 59 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก 7 (05:00) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 60 พระโพธิสัตว์ และ พระบรมโพธิสัตว์ (13:34) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 61 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ (21:58) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 62 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ 2 (15:57) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 63 อนิยตโพธิสัตว์ และ นิยตโพธิสัตว์ (15:13) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 64 พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (14:59) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 65 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (21:59) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 66 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ 2 (20:32) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 67 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ 3 (09:34) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 68 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (15:48) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 69 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม 2 (19:25) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 70 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม 3 (25:42) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 71 พุทธภูมิธรรม 4 ประการ (23:52) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 72 พุทธภูมิธรรม 4 ประการ (15:02) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 73 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 1-5 (15:06) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 74 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 6-10 (09:18) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 75 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 11-16(1/2) (14:11) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 75 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 11-16(2/2) (10:35) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 76 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 17-18 (15:04) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 77 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ (10:30) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 78 พุทธการกธรรม ธรรมสำหรับบ่มพระโพธิญาณ (12:36) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 79 กิเลสสามตระกูล (1/2) (14:28) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 80 กิเลสสามตระกูล (2/2) (10:03) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 81 ทานบารมี ศีลบารมี (14:38) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 82 เนกขัมบารมี (14:13) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 83 ปัญญาบารมี (10:49) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 84 วิริยบารมี (14:55) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 85 ขันติบารมี (1/2) (11:28) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 86 ขันติบารมี (2/2) (13:57) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 87 สัจจบารมี (11:37) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 88 อธิษฐานบารมี (06:20) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 89 เมตตาบารมี (09:13) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 90 อุเบกขาบารมี คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 91 บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 92 การสร้างบารมี 10 ในเชิงปฏิบัติ คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 93 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 1 (10:53) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 94 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 2 (10:21) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 94 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 3 (9:27) คลิกลิงค์
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 96 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4 (14:58) คลิกลิงค์

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *