อนุสรณ์สถานบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก

อนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนาเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร
เป็นการประกาศพระคุณผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
และเมื่อท่านค้นพบแล้วก็ไม่เก็บไว้แต่เพียงส่วนตัว แต่ท่านยังได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายให้แก่มวลมนุษยชาติตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีของท่าน
ราวปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ในครั้งนั้นมีพระภิกษุผู้มีบุญ ๓ รูป และฆราวาส ๔ ท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และได้เข้าถึงพระธรรมกาย
เป็นพยานในการบรรลุธรรมของท่านที่วัดบางปลาแห่งนี้
ซึ่งตรงกับในญาณทัสนะที่ท่านได้เห็นที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์นี้เป็นประจักษ์พยานทำให้ทุกคนได้รู้ว่า “ธรรมะเป็นของมีจริงดีจริง และมีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก”
ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะชาติไหน ภาษาไหนก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวทั้งสิ้น
ดังนั้น อนุสรณ์สถานบางปลาแห่งนี้ จึงเป็นบุญสถานที่ประกาศธรรมครั้งแรกของท่าน
ซึ่งที่แห่งนี้ในอนาคตจะมีผู้มีบุญจากทั่วโลกมาแสวงหาความรู้ภายใน
เมื่อมาแล้ว เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน
เหมือนอย่างพระผู้มีบุญทั้ง ๓ รูป และฆราวาส ๔ ท่าน ได้เข้าถึงในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่
ด้วยเหตุนี้บุญสถานแห่งนี้จึงมีความสำคัญมาก

เรากำลังสร้างบุญกับบุคคลอัศจรรย์ของโลกและจักรวาล
แสดงความกตัญญูบูชาต่อบุคคลพิเศษ คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
ซึ่งท่านเป็นผู้มีบารมีมาก ถ้ามีบารมีน้อย ๆ จะปราบมารไม่ได้
ภารกิจของพระผู้ปราบมารคือ ไปปราบต้นตอของพญามาร
ถ้าภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ก็จะยังไม่เข้านิพพาน จะเพียรปราบมาร
เรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร จึงไม่ใช่บุคคลธรรมดา
แต่ท่านเป็นผู้รู้ผู้มีอานุภาพอันไม่มีประมาณ

วันนี้ เรามาร่วมกันประกาศคุณบูชาธรรมในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ในอนุสรณ์สถานบางปลา
ผลบุญอัศจรรย์ที่ไม่ธรรมดาและไม่มีประมาณจะบังเกิดขึ้นกับเรา
บุญนี้จะทำให้เราได้รับอานิสงส์คือ ไม่ว่าจะไปบังเกิดในภพชาติใด เราจะได้เกิดอยู่แต่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
จะเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพนับถือบูชาของมหาชน และจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ
กิตติศัพท์อันดีงามจะฟุ้งขจรขจายไปทั่ว
เราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย เลื่อมใสยิ่งในวิชชาธรรมกาย
จะเป็นสัมมาทิฐิบุคคล เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว
จะได้มนุษย์สมบัติอันเลิศ ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติและ คุณสมบัติ เป็นต้น
จะมีสมบัติตักไม่พร่อง มีมหาสมบัติมากมายในภพชาติที่มาบังเกิด
เมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่ในการให้ทาน จะมีโอกาสได้ทำบุญในบุญเขตอันเยี่ยมกับทักขิไณยบุคคล
จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปและจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลัน
เราจะหยั่งรู้ในธรรมทั้งหลาย ธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุเราก็จะมีส่วนแห่งการบรรลุธรรมนั้นด้วย
เพราะฉะนั้นให้ทุกคนทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบุญกันให้เต็มที่เต็มกำลัง
แล้วผลบุญใหญ่อันไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ้นกับเราทุกคน

ทบทวนโอวาทเรื่องสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถ่ายทอดโดย พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
วันที่
ที่มา
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า 30 จัดทำโดย สำนักสื่อธรรมะ
https://dhamma-media.blogspot.com/2021/01/ynb218.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *