การส่งกำลังใจ

การส่งกำลังใจ
เราจะส่งพลังใจ ส่งกำลังใจ
ก็ต้องสร้างใจของเราเอง
ให้มีกำลังขึ้นมาเสียก่อน
ใจจะมีกำลังได้ ต้องไปเชื่อมกับแหล่งพลังอันไม่มีที่สิ้นสุด
คือพระรัตนตรัย ซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณ
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แล้วช่วยกันอธิษฐานจิต
อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชาของการส่งกำลังใจ
11 สิงหาคม 2546

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.167

Leave a Comment

Your email address will not be published.