49.กฎของการเข้าถึงธรรม

ใจละเอียดเท่านั้น
จึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้
ถ้าใจไม่ละเอียด…มันเข้าไม่ถึง
เพราะฉะนั้น วันทั้งวันในระบบความคิด คำพูด และการกระทำของเรา ต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียด ถ้าเราคิดเรื่องละเอียด พูดเรื่องละเอียด แล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียด ใจจะละเอียดตาม
นึกถึงองค์พระ นึกถึงดวง นึกถึงธรรมะ นึกถึงบุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดบริสุทธิ์ สะอาดเกลี้ยงเกลา นึกบ่อย ๆ ใจของเราก็จะพลอยเป็น
อย่างนั้นแหละ บริสุทธิ์ สะอาด เกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึก จะคิด จะพูด หรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้
ถ้าเราอยากเข้าถึงได้เร็ว แม้จะไม่มีทางลัดก็ต้อง
คิด สิ่งที่ละเอียด สิ่งที่สะอาด สิ่งที่บริสุทธิ์
พูด ก็ต้องละเอียด สะอาด บริสุทธิ์
ทำ ก็ละเอียด สะอาด บริสุทธิ์
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 3 ทางนี้แหละ บ่อย ๆ เนือง ๆ ที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่า “ภาวิตาพหุลีกตา” บ่อย ๆ เนือง ๆ ซ้ำๆ มีเวลาเป็นนึก มีเวลาเป็นทำมีเวลาเป็นพูด คิด พูด ทำอย่างนี้
พูด อยู่คนเดียวจะพูดกับใคร ก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนา “สัมมาอะระหัง” นั่นแหละ
หรือสอนตัวเราเองว่า เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องเป็นผู้สะอาด ต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลา แล้วก็ลงมือทำปฏิบัติ อย่างนี้นะลูกนะ
9 กันยายน พ.ศ. 2545

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.