บุญสงเคราะห์โลกกับบุญในพระพุทธศาสนา

สาธุชน :

บุญในพระพุทธศาสนา
กับบุญสังคมสงเคราะห์โลกที่ลูกทำ
จะส่งผลแตกต่างกันอย่างไร
การทำบุญกับวัดในญี่ปุ่น
จะได้ผลบุญแตกต่างจากวัดไทยอย่างไรคะ

หลวงพ่อ :

บุญสังคมสงเคราะห์กับบุญที่ทำในพระพุทธศาสนา
จะส่งผลต่างกัน คือ บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้
เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา อีกทั้งมีฐานะร่ำรวยมาก ๆ คือ
เกิดเป็นชาวพุทธแท้และรวยเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือ
มหาอุบาสิกาวิสาขา
ส่วนบุญที่สงเคราะห์โลก เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล
ช่วยเหลือคนยากคนจนก็จะทำให้มีฐานะร่ำรวย แต่จะน้อยกว่า
เนื่องจากผู้รับไม่ได้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญ และอาจไม่ได้เกิดในร่มเงา
ของพระพุทธศาสนา เพราะใจไม่ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนา แต่
ก็ควรทำควบคู่กันทั้งสองอย่าง ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ไม่ว่าจะทำบุญกับวัดไหนที่ไหนก็ตามก็ต้องดูว่า ท่าน
บำเพ็ญสมณธรรมหรือไม่ ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่า อุดมไป
ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เพียงใด เป็นต้น ถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่าง
ก็ได้บุญมาก
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

Leave a Comment

Your email address will not be published.