การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

สาธุชน :

ลูกอยากทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาสร้าง
มหาธรรมกายเจดีย์ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

หลวงพ่อ :

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
๑. นั่งธรรมะทุกวันให้ใจละเอียด ให้ใจเราใส ให้ใจเรา
มีความบริสุทธิ์ จนกระทั่งเกิดความสุขภายใน แล้วเกิดความ
ปรารถนาดีอย่างแรงกล้า อยากจะไปแนะนำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น
กับทุกคนในโลก ต้องเกิดความรู้สึกชนิดนี้ก่อน
๒. เตรียมข้อมูล เรื่องราวของมหาธรรมกายเจดีย์ให้มาก
ที่สุด เพราะท่านเหล่านั้นจะต้องมีคำถาม และเราต้องมีคำ ตอบ
ให้ท่านหายสงสัย
๓. เตรียมคุณธรรมในข้ออภัยทาน เมตตาธรรม เพราะ
เวลาเราพูดไป ความตระหนี่ในใจของท่านเหล่านั้น ทำให้เกิด
ความหวงแหนทรัพย์ เมื่อความตระหนี่เกิดขึ้น ดวงปัญญาไม่เกิด
เรากำลังสู้กับความตระหนี่ และกำลังแนะให้เขาเอาชนะความ
ตระหนี่ในใจ ฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้กำลังใจ
และเพราะเขายังมีความตระหนี่อยู่ บางทีเขาพูด ทำให้
เราไม่สบายใจก็มี บางทีเราจะชวนเขามาทำความดี พอเขาไม่ทำ
เราเลยโกรธ หงุดหงิด เป็นความทุกข์ของนักบุญ เพราะฉะนั้น
เราต้องเตรียมคุณธรรมข้อนี้ ให้อภัย มีเมตตา และพร้อมที่จะพูดได้
นาน ๆ ไปบ่อย ๆ ต้องหลายครั้ง บางท่านอินทรีย์แก่กล้าเหมือนผลไม้
จะสุกงอมแล้ว ครั้งเดียวก็ได้ แต่บางคนอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ ต้อง
คอยบ่มให้อินทรีย์แก่ก่อน ต้องไปบ่อย ๆ อย่าล้มเลิกความพยายาม
เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีเงินอย่าไปกู้นะ ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอก
แต่ถ้ามีอย่าเสียดาย เพราะเราทำเราได้ หลวงพ่อไม่ได้อะไร ได้แค่
ศาสนวัตถุ คือ พระมหาธรรมกายเจดีย์มาไว้ทำงานพระศาสนา
มาเผยแผ่ธรรมให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรม เราได้บุญติดตัวเราไป
ทรัพย์ที่เรานำมาบริจาคนี้จะขยายทับทวีออกไปเรื่อยเลยทุกภพ
ทุกชาติ ที่ใครจะแย่งชิงไปไม่ได้ โจรปล้น ไฟไหม้ น้ำท่วมอะไร
ไม่ได้ทั้งนั้น เป็นของ ๆ เราอย่างแท้จริงที่จะติดไปในภพเบื้องหน้า
ส่วนประโยชน์ในปัจจุบัน เรามีส่วนอย่างสำคัญในการช่วย
ขยายความสุขไปยังชาวโลก ลำพังจะให้เราไปสอนหรือไปแนะนำ
ชาวโลกให้เขาเข้าถึงธรรม เราคงไม่มีเวลาและอารมณ์ รวมทั้ง
กำลังใจ โอกาสเราก็ไม่ค่อยมี เวลาเรามีทรัพย์มักจะมีตอนอายุเยอะ ๆ
ถึงตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีแรงจะไปช่วยแนะนำใคร เพราะฉะนั้น
ทรัพย์ของเราที่ร่วมกันสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นสิ่งแทน
ตัวเรา และตรงนี้จะเป็นจุดสร้างความดีให้เกิดขึ้นในใจของชาวโลก
ทุก ๆ คนที่มาเห็น
คนหนึ่งคนที่มาเห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์ เขาจะนึกถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะนึกถึง
ว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอย่างท่าน คือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย
ความดีก็จะเกิดขึ้นในใจเขา แล้วเขาก็จะเริ่มทำความดีตาม
มาหนึ่งคน ความดีก็จะเกิดขึ้นในใจหนึ่งคน มาสิบคนก็เกิด
สิบคน มาร้อยคนก็เกิดร้อย มาพันเกิดพัน มาหมื่นเกิดหมื่น มา
แสนเกิดแสน มาล้านเกิดล้าน จากพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่เรา
ร่วมกันสร้าง เพราะฉะนั้นไม่ใช่บุญเล็กน้อยเลย แล้วตามลำพังเรา
จะไปสอนคนล้านคน ให้เขาทำความดี หลวงพ่อว่าเราจะหมดเวลา
กันเสียก่อน และเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเราด้วย แล้วเราก็หมดแรงด้วย
ปัญญามี แรงไม่มี เพราะฉะนั้นอย่าเสียดาย
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.