กู้เงินมาทำบุญ

สาธุชน :

มีหลายคนสงสัยว่า
กู้เงินมาทำบุญจะเป็นอย่างไรเจ้าคะ

หลวงพ่อ :

ทุกข์ใจจ้า หลวงพ่อไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินมาทำบุญ เรา
ทำเท่าที่เรามี แล้วเราใช้กำลังร่างกายกับหัวใจยอดกัลยาณมิตรไป
ชักชวนผู้เป็นเจ้าของบุญมาร่วมกัน เขารอคอยเราอยู่ตั้งเยอะแยะ
เจ้าของบุญที่เป็นเจ้าขององค์พระมีอยู่ เราตัดความเกรงใจ ไม่ต้อง
คิดแทนเขาว่ายุค IMF สงสัยเขาไม่ไหว เรามีหน้าที่ไปสร้างกำลังใจ
ให้เกิดขึ้น หาทางพูดจนกระทั่งเขาเกิดความปลื้มปีติ
เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดบุคคล
ท่านหนึ่ง มีความยากจนมาก มีผ้าผืนเดียวสลับกันใช้กับภรรยา
ถ้าภรรยามาฟังธรรม สามีก็ไม่ได้มา ถ้าสามีมา ภรรยาก็ไม่ได้มา
พระพุทธเจ้ายังพูดให้เอาชนะความตระหนี่จนเกิดกำลังใจทำ
ความดีในตอนสุดท้ายค่อนรุ่ง ตัดใจถวายผ้าผืนนั้นแก่พระพุทธเจ้า
พระองค์ไม่ได้ต้องการผ้าผืนนั้น คนถวายท่านประณีตกว่านั้น
ตั้งเยอะแยะ แต่พระองค์ต้องการให้เขาเอาชนะความตระหนี่
พอเขาเอาชนะความตระหนี่ได้ อานิสงส์แห่งบุญก็เกิดขึ้น
ทำให้ได้ทรัพย์จนกลายเป็นเศรษฐี ซึ่งถ้าหากตัดใจถวายตั้งแต่
ยามต้น ก็จะได้ทรัพย์มากกว่านั้นอีก
หน้าที่ของเราเป็นผู้นำบุญ เป็นยอดกัลยาณมิตร เราจะต้อง
ไปสร้างกำ ลังใจให้เกิดขึ้นกับเขา ต้องไปจุดประกายดวงปัญญาเขา
ให้เกิดขึ้น พอเขามีดวงปัญญา เขารู้ สิ่งที่เขาทำ เขาได้ ถ้าเขาไม่ทำ
เขาก็ไม่ได้ คนเราต้องเสียส่วนหนึ่งไปเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งมา เรากำลัง
จะไปใช้วิธีของพระพุทธเจ้า ไปให้แสงสว่างกับเขา แต่ไม่ใช่ไปคิด
แทนเขา ยุค IMF เขาคงเดือดร้อน จะอย่างนั้นอย่างนี้ เลยเกรงใจ
ไม่ไปบอกเขา อย่างนี้ไม่ถูกต้อง
เราไปสร้างกำลังใจจนกระทั่งเขาเกิดกำลังใจ แล้วเดี๋ยวเขา
ทำของเขาเอง แต่ถ้าเขาจะไปกู้เงินมาทำ เราก็ไม่เห็นด้วย ก็แนะนำ
วิธีการต่อไป อย่างนี้ดีกว่า
ผู้เป็นเจ้าของบุญ คอยเราอยู่เยอะแยะ รอบตัวเรา เราควร
ให้โอกาสเขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินได้ฟัง ทำหน้าที่
ตรงนี้ พูดไปเถอะ พูดไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไร
ในเมื่อเรามาถึงความรู้ก่อนเขา ถ้าเราไม่พูด เราก็ขาดหน้าที่
ของกัลยาณมิตร หน้าที่ของผู้ให้แสงสว่าง แม้เรารู้ไม่หมดอย่าง
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ แต่เราก็รู้มากกว่าเขา เรามาถึงก่อน
เรารู้ว่า กำลังสร้างบุญ บุญนี้บุญใหญ่เป็นอย่างไร เรารู้ เพราะฉะนั้น
หน้าที่ของเรา เราต้องพูดนะ
อย่ากู้เงินมาทำบุญ หลวงพ่อไม่เห็นด้วย ให้ใช้หัวใจ
กัลยาณมิตรผู้นำบุญไปเชิญชวนเขา แต่ถ้าใครมีก็อย่าเสียดาย
เกิดมาเราก็ไม่มีอะไร ตายเราก็ไม่ต้องหอบอะไรไป
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.