ล้างบาปด้วยพุทธวิธี

สาธุชน :

ชาวคริสต์สามารถล้างบาปได้
ถ้ารักพระเจ้า ตายแล้วไปสวรรค์อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า
ถ้าเป็นชาวพุทธสามารถหนีบาปได้หรือไม่

หลวงพ่อ :

เราสามารถหนีบาปได้ด้วยการสร้างความดีให้มาก ๆ
จนบาปตามไม่ทัน และสามารถล้างบาปได้ด้วยพุทธวิธี
ก็ต้องไปดูว่า บาป คืออะไร
บาปก็คือกิเลสนั่นเอง ความโลภ ความโกรธ ความหลงที่มี
อยู่ในใจเรา ถือว่าเป็นบาปที่อยู่ในใจ ทำให้เราคิดเรื่องบาป พูดเรื่อง
บาป และทำเรื่องบาป ที่เขาบังคับบัญชากันอยู่
เราสามารถล้างบาปได้ โดยใช้วิธีตรงกันข้าม
ความโลภ อยากได้สมบัติคนอื่น หรือมีความตระหนี่ ใจ
คับแคบ ต้องล้างด้วยการบริจาค ด้วยการให้ เขาเรียกว่า ทำทาน
ทานเอาชนะความโลภได้
ความโกรธ เอาชนะด้วยการรักษาศีล ศีลล้างบาป คือ
ความโกรธได้ ศีล แปลว่า เย็น ทำให้ใจเย็น สามารถดับความร้อน
คือความโกรธได้
ความหลง เอาชนะด้วยการเจริญภาวนา หลง คือ มืด
เหมือนเราอยู่ในที่มืด คนเราลองอยู่ในที่มืด มีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบ
คือ มองไม่เห็นหนทาง ภาวนา คือ ความสว่าง ตรงกันข้ามกัน
เพราะฉะนั้น ทาน ศีล ภาวนา สามารถล้างบาป คือ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลงได้ ซึ่งมีอยู่ทุกคน ไม่ว่าใครจะนับถือ
ศาสนาอะไร
บาปที่เราทำ จะให้ใครช่วยล้างให้ ไม่ได้ ต้องล้างเอง บาป
เกิดขึ้นกับใจของตัว ก็ต้องล้างด้วยตัวของตัวเองที่ใจ แล้วใจจึงจะ
ใสสะอาดเกลี้ยงเกลา เมื่อหมดบาปแล้ว หรือบาปจางลงก็ไปสวรรค์
ได้ สวรรค์ก็เป็นของกลาง ๆ ที่ใคร ๆ ก็ไปอยู่ได้ทั้งนั้น
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

Leave a Comment

Your email address will not be published.