พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยใจที่ว่างเปล่า

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

เราจะเตรียมตัวอย่างไร
ให้พร้อมสำ หรับการเรียนรู้ความจริงของชีวิต
ที่แตกต่างไปจากความเชื่อของตัวเองในปัจจุบัน

หลวงพ่อ :

ให้ทำตัวเราเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล หรือเหมือนเราเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ชั่วโมงนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์ อีกชั่วโมงเราเรียนวิชา
อื่น เราก็เรียนได้ ไม่เห็นจะขัดแย้งอะไร นี่ก็เช่นเดียวกัน ชั่วโมงนี้
เราจะเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิต เราก็ให้เวลาในการศึกษา
เรียนรู้ ส่วนเรียนรู้แล้ว เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ หรือเราจะเอาไปใช้
หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เรา
การเตรียมตัว คือ ต้องทำตัวเราเหมือนแก้วน้ำที่ว่างเปล่า
ที่เราเทน้ำทิ้งออกหมดแล้ว พร้อมที่จะเติมน้ำใหม่เข้ามา คือ ทำใจ
เราเป็นกลาง ๆ เป็นสากล ให้ใจเกลี้ยง ๆ ให้ว่างเปล่า สบาย ๆ พร้อม
ที่จะเรียนรู้ความแตกต่าง
หรือทำใจเหมือนโลกใบนี้ที่รองรับมวลมนุษยชาติทุกเชื้อชาติ
ศาสนาและเผ่าพันธุ์ ที่รองรับได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของที่แตกต่างกัน
โดยแผ่นดินไม่ได้รู้สึกอะไรเลย ทำความรู้สึกเราให้ว่างเปล่าเหมือน
แผ่นดิน แล้วเราก็จะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่แตกต่าง
ไปจากความเชื่อของตัวเอง
เป็นธรรมดาอยู่ว่า เราเกิดในครอบครัวไหน เขาเชื่ออย่างไร
เราก็เชื่ออย่างนั้นไปก่อน แต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง
ที่เราจะต้องไปแสวงหาว่า แล้วเราล่ะ เหมาะสมกับอะไร หรือสิ่ง
ที่เป็นจริงในโลกมันคืออะไร
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.