ทุกศาสนาไปสู่จุดหมายเดียวกันหรือไม่

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ศาสนาหรือความเชื่ออื่น
นำไปสู่จุดหมายปลายทางที่เดียวกันหรือไม่

หลวงพ่อ :

ในเมื่อความรู้แตกต่างกัน ดังนั้นการไปสู่จุดหมาย
ปลายทางจึงไม่เหมือนกัน
เราเรียนซ่อมจักรยาน เราก็ได้วิธีซ่อมจักรยาน เรียนสร้าง
รถยนต์ เราก็ได้รถยนต์ เรียนสร้างเรือเดินสมุทร เราก็ได้เรือเดิน
สมุทร เราเรียนเรื่องสร้างยานอวกาศ เราก็ได้ยานอวกาศ มันจะไป
เหมือนกันได้อย่างไร เพราะความรู้มันคนละอย่างกัน
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.