การรักษาศีลทำให้สมาธิก้าวหน้าไหม

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

สมาธิทำให้ใจผ่องใส
แต่ถ้าหากไม่รักษาศีล ๕ ควบคู่ไปด้วย
จะมีผลแค่ไหนอย่างไรกับความก้าวหน้าของสมาธิ

หลวงพ่อ :

ศีล ๕ กับสมาธิเป็นสิ่งเกื้อกูลกัน ศีลเป็นพื้นฐานของ
สมาธิ ศีลจะรักษาความเป็นปกติของใจที่ดีงาม ที่ประกอบไปด้วย
ดวงปัญญา ความบริสุทธิ์ ความสุขภายในเอาไว้
ศีล คือ ปกติของมนุษย์ ถ้าใจเป็นปกติ มีความสุข ความ
บริสุทธิ์ภายใน
จะไม่คิดร้ายใคร จะไม่ทำร้ายคน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต จะ
ไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน
จะไม่ลักทรัพย์สินของใคร
จะไม่ไปทำให้ครอบครัวเขาแตกร้าว
จะพูดแต่คำจริง มีประโยชน์ ถ้อยคำไพเราะ จะไม่พูดเพ้อเจ้อ
จะไม่ดื่มน้ำเมา จะไม่เสพสิ่งเสพติด
เพราะนั่นคือการทำลายสุขภาพกายใจของเรา และผู้ที่อยู่
รอบข้างทั้งคนสัตว์สิ่งของด้วย นี่เป็นเรื่องปกติของใจ เป็นเรื่อง
ปกติของผู้ที่มีความบริสุทธิ์ มีความสุขภายใน มีความรู้ที่สมบูรณ์
มีความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
การรักษาศีล ๕ ก็คือการรักษาความเป็นปกติของใจ
และอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของเพื่อนมนุษย์ ความปลอดภัยในครอบครัว ให้ตัวของเรามี
สติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งดวงปัญญา เขาเรียกว่า ศีล ๕
ถ้าใจเป็นปกติอย่างนี้แล้วจะเป็นพื้นฐานทำให้การทำสมาธิ
ง่าย แค่หลับตาเบา ๆ ผ่อนคลายสบาย ใจก็จะเข้าถึงความสุข
ภายในอย่างง่าย ๆ ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ใคร ๆ นึกไม่ถึงเลย
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.