ความแตกต่างระหว่างสมาธิกับศาสนา

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

อะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างสมาธิกับศาสนา

หลวงพ่อ :

ศาสนา คือ ความรู้หรือความเชื่อที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา
ในครอบครัวหรือในตระกูล เมื่อเราเกิดมาในตระกูลนั้น เราก็ต้อง
ศึกษาเรื่องนั้น เรียนรู้เรื่องนั้น เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วเราชอบ เราก็
เชื่อเรื่องนั้น ซึ่งมันคนละเรื่องกับสมาธิ
สมาธิ เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้ทุกวัน แม้จะมีศาสนาหรือ
ไม่มีศาสนาก็ตาม หรือไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เราต้อง
ใช้สมาธิในการทำทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ ล้างหน้า
แปรงฟัน รับประทานอาหาร พูดคุย การศึกษาเล่าเรียน การทำมา
หากิน ทำมาค้าขาย บริหารธุรกิจการงาน ทุกกิจกรรมล้วนต้องใช้
สมาธิทั้งสิ้น คือใจต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นไม่ให้มันวอกแวกฟุ้งซ่าน
ไปในเรื่องอื่น การมีสมาธิจะทำให้การวินิจฉัยหรือการตัดสินใจ
ไม่ผิดพลาด
อีกประการหนึ่ง สมาธิจะทำให้เรามีความสุขภายใน และ
เป็นรากฐานที่จะทำให้เรามีความรอบรู้ เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อีก
ทั้งจะดึงดูดสิ่งดี ๆ มาหาตัวเราด้วย เพียงแค่เรานั่งหลับตาเฉย ๆ
เหมือนนั่งพักผ่อน มีสติอยู่กับตัว เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย มีดวง
ตะวันภายในเป็นหลักของใจแค่นั้นเอง ซึ่งทุกคนสามารถทำได้
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.