ทำอย่างไรจึงไม่ประมาทในชีวิต

สาธุชน :

ทำอย่างไรเราจึงจะไม่ประมาทในชีวิต
เพราะว่าเวลาไม่ประมาทในชีวิตแล้ว
จะทำให้ขยันนั่งธรรมะ

หลวงพ่อ :

ให้เจริญมรณานุสสติ ให้นึกว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระมหาสาวก พระอริยบุคคล
ยังต้องละสังขารเข้าสู่นิพพาน
ผู้ที่ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เรียกว่า โคตรภูบุคคล หรือ
ผู้เข้าถึงฌาน เป็นฌานลาภีบุคคลก็ยังต้องละสังขาร
แม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง ๔ มีฤทธิ์ มี
อานุภาพมาก มีรัตนะ ๗ โคจรไปในอากาศได้ก็ยังต้องละสังขาร
พระราชา มหากษัตริย์ เศรษฐี มหาเศรษฐี ยาจก วณิพก
ละสังขารหมด
ให้นึกอย่างนี้ การนึกอย่างนี้เรียกว่า
การเจริญมรณานุสสติ
หรือถ้านึกอย่างนี้ รู้สึกมันยาวเกินไป ก็มี ๒ คำ จำง่าย ๆ
เคยเห็นไหม เวลารถพยาบาลผ่านมา เขาบรรทุกคนเจ็บ แล้วเขาก็
เปิดหวอลั่นไปบนท้องถนนนะ ฟังให้ดีนะ เสียงมันคล้าย ๆ
ตายแน่ ตายแน่ ตายแน่
นี่แหละ เจริญมรณานุสสติทางลัดที่สุด
หัดท่องไว้ จะขยันนั่งธรรมะขึ้น
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

Leave a Comment

Your email address will not be published.