มีวิธีการใดบ้างที่แก้ทุกข์มนุษย์ได้

สาธุชน :

นอกจากสมาธิแล้ว
มีวิธีใดสามารถแก้ทุกข์มนุษย์ได้ครับ

หลวงพ่อ :

ไม่มีวิธีการใดที่จะทำให้มวลมนุษยชาติ พ้นจากความ
ทุกข์ทรมานของชีวิตได้ นอกจากพุทธวิธี คือวิธีของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงพัฒนาฝึกฝนตนเองอย่างไรจนกระทั่ง
ดับทุกข์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ มีความสุขตั้งแต่วันที่บรรลุ
ธรรมจนกระทั่งดับขันธปรินิพพาน และมีชีวิตได้เสวยเอกันตบรมสุข
เป็นนิรันดร
เพราะฉะนั้น มีวิธีการเดียวเท่านั้น คือ นำคำสอน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปยังเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลก ให้เขา
ได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจะได้เข้าถึงสันติสุขภายใน เข้าถึง
พระรัตนตรัยในตัว แล้วหลังจากนั้นสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

Leave a Comment

Your email address will not be published.