สมาธิกับการเรียน

ภิกษุ : การฝึกสมาธินำมาใช้กับการศึกษาเล่าเรียน
และในชีวิตประจำวันของนิสิตนักศึกษาได้ไหมครับ

หลวงพ่อ :

สมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ไม่ว่าเราจะศึกษาอะไร
ก็แล้วแต่ ถ้าศึกษาในระดับใจที่ผ่องใส มีอารมณ์ดี อารมณ์สบาย
จิตตั้งมั่น จะทำให้การศึกษาไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันดีทั้งนั้น
การฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่แล้วในตัวนี้
จะทำให้ใจตั้งมั่นได้ตลอดเวลา คือภายในเราเห็นองค์พระ ข้างใน
เราหยุดนิ่ง แต่ข้างนอกเราเคลื่อนไหว ทำให้ใจกลับเข้าไปสู่แหล่ง
ของสติปัญญา ใจก็จะถูกหลอมให้สมบูรณ์ไปด้วยสติปัญญา เวลา
เรานำออกมาใช้ศึกษาต่าง ๆ มันก็ศึกษาได้คล่องกว่าตอนที่อารมณ์
ไม่ดี อารมณ์ไม่สบาย ใจไม่ตั้งมั่น
ยิ่งเข้าถึงดวงธรรม ถึงกายภายใน จิตยิ่งตั้งมั่นได้ดีเพราะมี
ที่ยึด มีความสว่าง มีดวงธรรม มีกายภายใน มีองค์พระ ยิ่งหากเรา
เข้าไปถึงกายที่ลึก ๆ ละเอียด ๆ ไป ยิ่งศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพราะมัน
ไม่เครียด ถ้าไม่มีสมาธิแล้วเครียด ไม่ได้ผล
งานทุกงานทั้งทางโลกและทางธรรม จะได้ผลงานที่ดี ถ้า
ทำด้วยใจที่เป็นสมาธิ
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.