วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก คนเราเกิดมาทำไม

ง่ายแต่ลึก เล่ม ๒ บทที่ ๑ : คนเราเกิดมาทำไม

ชีวิตในโลกหล้า ลวงตา
เห็นทุกข์เป็นสุขพา โศกสิ้น
ดั่งเหยื่อที่ล่อปลา ติดเบ็ด
แสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้น กว่าได้เห็นธรรม
ตะวันธรรม

        เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่ว มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกัน
ทุกๆ คนนะ ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้
บนหน้าตักพอสบายๆ

        หลับตาของเราเบาๆ ค่อนลูก พอสบายๆ คล้ายกับ
ตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกนัยน์ตา
หลับตาพริ้มๆ พอสบายๆ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน
ให้แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดปล่อยวาง คลายความผูกพันจาก
คน สัตว์ สิ่งของ ธุรกิจการงาน บ้านช่อง การศึกษาเล่าเรียน
เรื่องครอบครัว หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้

        ให้ปลดปล่อยวาง คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง โดย
พิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย
ในโลกนี้หรือโลกอื่น เพราะสภาพความเป็นจริงนั้น ทุกสิ่งล้วน
ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น เมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายไป จะ
เป็นคน สัตว์ สิ่งของ ตึกรามบ้านช่อง ต้นหมากรากไม้ ภูเขา
เลากา แม้แต่โลกใบนี้ซึ่งเป็นที่รองรับของสรรพสัตว์สรรพสิ่ง
ทั้งหลาย สักวันหนึ่งก็ต้องล่มสลายไปหมดด้วยกัปพินาศ โลก
ซึ่งเป็นที่รองรับของหมู่สัตว์ยังเป็นเช่นนี้ สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้ง
หลายก็ต้องเสื่อมสลายหายไป นี่คือความเป็นจริงแท้ของสรรพสัตว์
สรรพสิ่งทั้งหลาย

        พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาผู้มีอานุภาพ
มาก สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ทรงอภิญญาพร้อมบริบูรณ์
พระองค์ก็ยังดับขันธปรินิพพาน เหลือแต่คำสอนที่เป็นสิ่งแทน
พระองค์เท่านั้น พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่
ได้สั่งสอนผู้ใด มีอานุภาพเหาะเหินเดินอากาศได้ยังต้องดับ
ขันธปรินิพพาน พระอรหันตสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานตามพระองค์ มีฤทธิ์ มีอานุภาพมากก็ยังต้องดับ
ขันธปรินิพพาน พระเจ้าจักรพรรดิผู้มีอานุภาพปกครองโลกทั้ง
๔ หรือทวีปทั้ง ๔ ทิศ รอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์
ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์ก็ยังต้องเสื่อมสลายจากโลกนี้ไป

        พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ท่านก็ยังต้องจากโลกนี้ไป
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชชาธรรมกายจนได้รับยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ
ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสอง ก็ยังจากโลกนี้ไป บรรพบุรุษของเราก็เช่น
เดียวกันก็จากโลกนี้ไป ต่างก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้ทั้งสิ้น นอกจาก
บุญและบาปที่ได้กระทำเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

        นับประสาอะไรกับตัวของเราซึ่งยังไม่มีอานุภาพประดุจ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ทั้งหลาย
ทำไมจะไม่จากโลกนี้ไป เราก็ต้องจากไปโดยที่ไม่ได้เอาวัตถุ
สิ่งของอะไรไปเลย ลาภยศสรรเสริญอะไรก็ไม่ได้เอาไป มีแต่บุญ
และบาปที่เราได้กระทำเอาไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเท่านั้น
ติดตัวไป

        เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัด ทุกเพศ
ทุกวัยมีเวลาแห่งชีวิตช่วงสั้นๆ เพราะความ
ตายไม่มีนิมิตหมาย จะตายเมื่อไรเราไม่ทราบ
แต่ที่ทราบคือ ทุกคนล้วนตายหมด

        ฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการมาเกิด
เป็นมนุษย์ว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิต ซึ่ง
ก็ได้ข้อสรุปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เกิดมาเพื่อ
ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี นี่คือวัตถุประสงค์
หลักของชีวิต เราก็ต้องนำมาพิจารณา มาใคร่ครวญ จะได้มีสติ
ปัญญา รู้จักสอนตัวเองว่า อะไรคืองานหลัก อะไรคืองานรอง
เราจะพบว่า

       การทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้าง
บารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิต ส่วนการทำ
มาหากินเป็นเรื่องรองลงมา ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพื่อผ่อนคลาย ก็เป็นเรื่องรองลงมา
อีกตามลำดับ

        เมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้ว วันเวลาที่เหลืออยู่
ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆ เพื่อ
ความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชน
จนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า โดยเฉพาะเราจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่ง
ธรรม เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราก็ต้องสั่งสมบุญบารมี
ให้มากๆ เพราะว่าเมื่อถึงวาระสุดท้าย บุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่ง
ให้กับตัวเรา ที่จะนำเราไปสู่เทวโลก ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต หรือที่
เราคุ้นเคยว่า ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์

        บุญเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสั่งสมเอาไว้ด้วย
ตัวของเราเอง จะทำแทนกันไม่ได้ คนอื่นทำได้อย่าง
มากก็อุทิศบุญให้กับเราเมื่อเราละจากโลกนี้ไป และ
เราต้องอยู่ในภูมิที่รับได้ ถ้าไปอยู่มหานรกบุญที่เขา
อุทิศไปให้ก็ยังรับไม่ได้ แปลว่าเราก็ต้องพึ่งตัวของเรา
เอง อัตตา หิ อัตตโน นาโถ เอาตัวของเรานี่แหละ
สั่งสมความดีด้วยตัวของเราเอง จนกระทั่งความดี
บังเกิดขึ้นในตัว กลั่นเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นบารมี
เป็นดวงบุญใสๆนั่นแหละ จะทำให้ใจเราผ่องใส
คตินิมิตสว่าง แล้วก็จากโลกนี้ไปสู่เทวโลกอย่าง
สง่างาม

 วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือง่ายแต่ลึก 2 บทที่ 1 www.dhamma01.com

1 thought on “วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก คนเราเกิดมาทำไม”

  1. น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับโอวาท
    คำสอนและธรรมทานทรงคุณค่า
    จากหลวงพ่อธัมมชโย#คุณครูไม่ใหญ่
    ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *