ธรรมกายคืออะไร

คำถาม: 
ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ธรรมกายคืออะไร เห็นธรรมกายสว่างชัดเจนเป็นอย่างไร ?

คำตอบ:  
ธรรมกาย คือกายภายในของเราที่เกิดขึ้นจากการกลั่นใจด้วยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมอันนั้น คือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ตั้งแต่
        ๑. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องร่องรอยว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น แล้วก็ตั้งใจทำแต่ความดี อย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ ๑
        ๒. สัมมาสังกัปโป คือความคิดชอบ เช่น คิดจะออกจากกาม คิดจะออกจากความพยาบาท คิดจะออกจากความเบียดเบียนกัน มีแต่ความคิดดีๆ มีแต่ความคิดสร้างสรรค์ นี้เป็นองค์ประกอบที่ ๒
        ๓. สัมมาวาจา พูดแต่คำที่ดีๆ คำโกหกพกลม คำหยาบ คำส่อเสียด คำเพ้อเจ้อ ไม่พูด นี่เป็นองค์ประกอบอันที่ ๓
        ๔. สัมมากัมมันตา การงานชอบ เอาเบื้องต้นๆ นะ ลึกๆ ยังไม่พูด ก็มีตั้งแต่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่เจ้าชู้ เหล่านี้เป็นการงานชอบ
        ๕. สัมมาอาชีวะ มีอาชีพชอบ คือมีอาชีพบริสุทธิ์และสุจริต เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใคร คือแม้ไม่คดโกงใครอยู่แล้ว ก็ต้องไม่เบียดเบียนใครด้วย บางคนไม่คดโกง แต่ฉันมีอาชีพขายอาวุธ ฉันมีอาชีพค้าทาส เป็นต้น อย่างนี้เป็นอาชีพสุจริต แต่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าสัมมาอาชีวะละก็อาชีพนั้นต้องทั้งบริสุทธิ์และสุจริต นี้เป็นองค์ประกอบที่ ๕
        ๖. สัมมาวายามะ มีความเพียรที่จะละความชั่ว และเพียรที่จะทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป นี้เป็นองค์ประกอบที่ ๖
        ๗. สัมมาสติ มีใจระลึกชอบ คือสติดี ไม่เผลอไผล ไม่ปล่อยใจให้แล่นไปที่อื่น ให้ใจอยู่ภายในตัว
        ๘. สัมมาสมาธิ มีใจตั้งมั่น ทั้ง ๘ ประการนี้ พอฝึกมากเข้าๆ จนครบได้ส่วนดี ก็จะกลั่นให้เกิดเป็นธรรมกายขึ้นในตัว แล้วเราได้อาศัยธรรมกายนั้น สำหรับพิจารณาอริยสัจ ๔ ปราบกิเลสให้หมดไปได้ ตามลำดับๆ

        เพราะฉะนั้น ธรรมกายก็คือ “กายแห่งการตรัสรู้ธรรม” ค่อยๆ ฝึกไป ต่างคนต่างทำเอง ไม่มีใครสามารถเสกให้ใครได้ธรรมกายหรอกนะ
        ส่วนเห็นธรรมกายชัดเจนน่ะ เห็นอย่างไร คุณโยมทำมรรคมีองค์ ๘ ให้ครบ แล้วจะรู้เองว่าเห็นชัดนั้นเห็นอย่างไร จะให้บอกว่าเห็นอย่างไรนี่ อธิบายยากเหมือนคนไม่เคยกินพริก บอกว่าพริกเผ็ดอย่างไร บอกเท่าไรๆ คนฟังก็ไม่รู้สึกเผ็ด เพราะฉะนั้นไม่รู้จะบอกว่าอย่างไร จริงๆ นะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.