เหตุที่ทำให้อายุสั้น ตายตั้งแต่แรกเกิด หรือตายก่อนวัยอันสมควร

คำถาม: 
ผู้ถึงแก่กรรมอันสมควร หรือเมื่อแรกเกิด ก็ถึงแก่กรรมเสียแล้ว คนเช่นนี้ทางพระพุทธสาสนามีคำอธิบายไว้หรือไม่ครับ?

คำตอบ: 
มี
อธิบายไว้ในพระไตรปิฎกชัดเลย สำหรับผู้ที่ตายในครรภ์มารดา จริงๆ แล้วเขาเคยทำกรรมชนิดนั้นไว้ก่อน เช่น ภพในอดีตเป็นหมอทำแท้ง เป็นต้น ถึงเวลาเขาก็รับกรรมนั้นของเขาไป แม้ชาตินี้บางคนก็ยังชอบเป็นนักทำแท้ง ห้ามไม่เชื่อก็ต้องปล่อยไป ยิ่งตอนนี้มีบางคนพยายามจะเขียนกฎหมายอนุญาตการทำแท้งออกมา ถ้าห้ามกันไม่อยู่จริงๆ ก็จนใจ คนพวกนี้ภพต่อไปก็ถูกเขาทำแท้งเอาบ้าง ต้องชดใช้กรรมเป็นอสงไขยชาติทีเดียว กว่าจะพ้นเวรเรื่องนี้

        ส่วนพวกที่ตายเมื่อแรกเกิด หรือที่อายุสั้น ตายก่อนที่จะถึงวัยอันสมควร เขาก็มีบาปกรรมติดมา คราวนี้ที่ว่าอายุสั้นแค่ไหนก็ต้องดูอายุขัย โดยเฉลี่ยของมนุษย์  คืออายุมนุษย์ยุคนี้กว่าจะตาย โดยเฉลี่ยก็ ๗๕ ปี ใครตายก่อนนั้น ถือว่าอายุสั้น
        โดยทั่วไปเป็นเพราะมีเวรปาณาติบาตร คือ ฆ่าสัตว์ติดตามมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
        บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไปจะเข้า ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ เขาย่อมมีอายุสั้น
        อีกพวกหนึ่งไม่เฉพาะเวรปาณาติบาตรเท่านั้น แต่ยังมี เวรเสียสัจจะ คือ ผิดศีลข้อมุสาวาท ชอบพุดปดบวกเข้ามาด้วย พวกนี้มักประสบอุบัติเหตุตาย สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ พวกที่ตายแบบนี้โบราณเรียกว่า ตายโหง
        พวกนี้เวรเสียสัจจะรวมกับเวรปาณาติบาต เวร ๒ อย่างนี่บรรจบกันเข้าเมื่อไรตายทันที ได้แก่พวกตกน้ำตาย พวกรถชนตาย ฟ้าผ่าตาย อะไรทำนองนี้
        คนที่ชอบฆ่าสัตว์ คนที่แก่สบถสาบาน แก่สัญญาลมๆ แล้งๆ ระวังกรรมจะตามทันก็แล้วกันนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.