ทำอย่างไรจึงจะชวนคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาให้หันมานับถือได้

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะชักชวนให้คนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ให้เขามานับถือคะ?

คำตอบ: การที่เราจะชักชวนให้ใครมานับถือพระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์เอาไว้ตั้งแต่ตอนที่พระองค์เพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆ ในวันเพ็ญเดือน 3 คือวันมาฆบูชา เทศน์บทนั้นก็คือบทที่เราเราเรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์”
        พระองค์ทรงบอกว่า การที่จะไปชักชวนให้ใครมานับถือพระพุทธศาสนาตามอย่างเรานั้น ผู้ไปชวนจะต้องสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อน เพื่อเอาชนะใจคนที่จะเข้ารับการสอนเสียตั้งแต่ต้นมือ ซึ่งจะทำให้ได้ผลดี และไม่หนักแรงจนเกินไป คำสอนของพระองค์ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ
        1. อนูปวาโท ไม่ว่าร้ายกันด้วย ต้องไม่สอนศาสนาด้วยวิธีพูดกระทบกระเทียบ โจมตี แดกดัน ค่อนขอด เยาะเย้ย เหยียดหยามผู้อื่น
        2. อนูปฆาโต ไม่ทำร้ายกันด้วย ต้องไม่สอนศาสนาโดยวิธีใช้กำลัง ใช้อาวุธ เข้าข่มขู่ บังคับ ทำร้ายหรือรังแก ข่มเหงให้เขาเชื่อ
        3. ปาฏิโมกเข จ  สํวโร สำรวมในพระปาฏิโมกข์ด้วย ต้องสำรวมระวังความประพฤติของตนให้ดีงามเหนือกว่าเขา คือมีศีลธรรม มีวินัย มีมารยาท มีวัฒธรรมสูงกว่าเขา เพื่อให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ต้น
        4. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺสมึ เป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหารด้วย ต้องเป็นคนไม่เห็นแก่กิน ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง
        5. ปนฺตญฺ จ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงัดด้วย ต้องไม่อยู่อาศัยในที่พลุกพล่าน หรือมีที่อยู่หรูหราใหญ่โตเกิดจำเป็น แต่ให้เลือกอยู่ในที่สงบสงัด
        6. อธิจิตเต จฺ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิตด้วย ต้องหมั่นฝึกสมาธิ(Meditation)ให้แก่กล้ายิ่งขึ้น เพื่อเขาถึงธรรมกายตายลำดับ และโดยไม่ทอดธุระ อ้างเหตุขัดข้องต่างๆ
        เมื่อปฏิบัติตนเคร่งครัดครบทั้ง 6 ประการนี้แล้ว ก็เป็นอันประกันได้ว่า งานเผยแผ่พระศาสนาย่อมได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอน โดยไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป และจะไม่ได้รับการต่อต้าน กระทบกระทั่งรุนแรงใดๆ จากฝ่ายอื่น เพราะไม่ได้ทำตัวเป็นศัตรูของใคร

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.