๓๐ ปล้ำใจให้หยุด

๓๐ ปล้ำใจให้หยุด
เมื่อรู้จักใจกลางพระศาสนาดังนี้ละก็ ปล้ำใจให้หยุดเท่านั้น ถูกทางไปพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ให้ถูกต้องร่องรอยความประสงค์ของพระพุทธศาสนา แต่ว่า
ต้องอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา
ต้องอาศัยอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
ต้องอาศัยวิมุตติศีล วิมุตติจิต วิมุตติปัญญา
ถ้าไม่อาศัยทางนี้เดินละก็ไปไม่ได้ ถ้าไม่อาศัยศีล สมาธิ ปัญญา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ไม่อาศัยวิมุตติศีล วิมุตติจิต วิมุตติปัญญาแล้ว ไปไม่ได้ไปไม่รอดทีเดียว
เหตุนี้ทางพระพุทธศาสนาจึงได้วางตำราไว้ว่า
วินัยปิฎกคือศีลนั่นเอง ย่อลงในศีลนั่นเอง
สุตตันตปิฎก ย่อลงก็จิต ที่เรียกว่าสมาธินั่นเอง
ปรมัตถปิฎกย่อลงก็ปัญญานั่นเอง
ตรงกับ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา วิมุตติศีล วิมุตติจิต วิมุตติปัญญา อันเดียวกันนั่นเอง นี่เป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ เมื่อรู้จักหลักอย่างนี้ ต้องทำให้ถูกอย่างนี้ เมื่อทำให้ถูกอย่างนี้ ก็ถูกใจดำพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เดินทางนี้ก็ไม่ได้เรื่อง เอาหลักไม่ได้ เมื่อทำถูกต้องอันนี้ละก็พบพระพุทธศาสนา ก็ได้เรื่อง เอาตามหลักได้ ก็ถูกชายจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ ถ้าว่าทำไม่ถูกดังนี้ เหมือนอยู่คนละจักรวาล
จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“ศีลทั้ง ๓ ประการ”
๑๔ มีนาคม ๒๔๙๗

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *