๒๕ สังขตธาตุ-สังขตธรรม

๒๕ สังขตธาตุ-สังขตธรรม
อสังขตธาตุ-อสังขตธรรม
วิราคธาตุ-วิราคธรรม

ธาตุที่เขาตั้งอยู่แล้วนะ
ธาตุน่ะแบ่งออกไปเป็นสอง เป็น“สังขตธาตุ” “อสังขตธาตุ”
ถ้าธาตุแบ่งออกเป็นสอง
ธรรมล่ะ ก็แบ่งออกเป็นสองเหมือนกัน “สังขตธรรม” “อสังขตธรรม”

แบบเดียวกัน เรียกว่า“สังขตธาตุ สังขตธรรม” “อสังขตธาตุ อสังขตธรรม”
ไม่ใช่แต่เท่านั้น ยังมี “วิราคธาตุ วิราคธรรม” อีก
ยังมีอีก วิราคธาตุ วิราคธรรม ที่ท่านยกตำรับตำราไว้ว่า สงฺขตา วา อสงฺขตา วา วิราโค เตสํอกฺขมกฺขายติ

“สังขตธาตุ สังขตธรรม”ก็ดี
“อสังขตธาตุ อสังขตธรรม”ก็ดี
ไม่ประเสริฐเลิศเท่า“วิราคธาตุ วิราคธรรม”
วิราคธาตุ วิราคธรรม ประเสริฐเลิศกว่าสังขตธรรมและอสังขตธรรมเหล่านั้น นั่นต้องรู้ชัดลงไปอย่างนี้

สังขตธาตุ สังขตธรรม น่ะเป็นอย่างไร?
นี่แหละที่เราอาศัยอยู่นี่แหละ ตัวสังขตธาตุ สังขตธรรมทั้งนั้น
อยู่กับธรรมในกายมนุษย์ นี่ก็เป็นสังขตธรรมอยู่กับธาตุมนุษย์
นี่ก็เป็นสังขตธาตุ ธาตุธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ บังคับบัญชาได้ เป็นสังขตธาตุ สังขตธรรม

ถ้าอสังขตธาตุ-อสังขตธรรมล่ะอยู่ที่ไหน?
อสังขตธาตุอสังขตธรรมตั้งแต่ธรรมกายขึ้นไป
ธรรมกายที่เป็นโคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียด
ธรรมกายที่เป็นโสดาทั้งหยาบทั้งละเอียด
ธรรมกายสกทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียด
ธรรมกายอนาคาทั้งหยาบทั้งละเอียด ถ้ารวมทั้งหมดเช่นนี้ นี่ก็หมดสงสัยทีเดียว ส่วนที่เป็นธรรมกายแล้ว เป็นอสังขตธาตุ อสังขตธรรม แต่ยังไม่ใช่“วิราคธาตุ วิราคธรรม”

ธาตุที่เป็นธรรมกาย ไม่ต้องยกธรรมกายโคตรภูออก เป็นธรรมกายใสแบบเดียวกัน ที่เป็นธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียด ธาตุธรรมที่เป็นธรรมกาย ทั้งหยาบทั้งละเอียด
ธรรมกายหยาบธรรมกายละเอียดที่เป็นโคตรภู
ธรรมกายหยาบธรรมกายละเอียดที่เป็นพระโสดา
ธรรมกายหยาบธรรมกายละเอียดที่เป็นพระสกทาคา
ธรรมกายหยาบธรรมกายละเอียดที่เป็นพระอนาคา ยกพระอรหัตออกเสีย
ทั้ง ๘ กายนี้เป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมทั้งนั้น ธาตุเหล่านี้ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ เป็นเหมือนแก้วใสสะอาดทีเดียว นี่เป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมทีเดียว แต่ว่ายังไม่ใช่ “วิราคธาตุวิราคธรรม”

ถ้าจะเป็นวิราคธาตุวิราศธรรมล่ะ ต้องกายพระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียด เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม กายพระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมทีเดียว มีธาตุธรรมชนิดเดียวกันไม่ต่างกัน แต่ว่าละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆ เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม
จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“ธรรมนิยามสูตร”
๓๑ มกราคม ๒๔๙๗

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *