๑๓ อัตตาสมมุติกับอัตตาแท้

๑๓ อัตตาสมมุติกับอัตตาแท้
เมื่อมีเรื่อง “อนัตตากับอัตตา” ยันกันอยู่ จึงต้องคิดค้นต่อไป ธรรมของพระองค์จะขัดกันเองไม่ได้ เพื่อที่จะไม่ให้ขัดแย้งกันจึงต้องแบ่งอัตตาออกเป็น ๒ อย่างคือ อัตตาสมมุติกับอัตตาแท้
อัตตาสมมุติ ได้แก่ กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหมเพราะกายเหล่านี้ยังมีเกิด มีตาย เป็นกายส่วนโลกีย์
ยังมีกายอีกกายหนึ่งซึ่งเป็นกายโลกุตระ คือธรรมกาย
ธรรมกายนี้แหละเป็น อัตตาแท้หรือตนแท้

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง
“พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *