๔ เข้าสิบแล้วเห็นศูนย์

๔ เข้าสิบแล้วเห็นศูนย์
สิบ-ศูนย์นี้ เป็นตัวสำคัญมาก
สัตว์โลกจะเกิดในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้
ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้วเกิดไม่ได้
นี่โลกกับธรรมอาศัยกันอย่างนี้
ส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์
“ตกศูนย์”คือ“ใจหยุด”
พอใจหยุดเรียกว่าเข้าสิบ
เห็นเป็นตวงใสเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั้น
นั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้ว
เรียกว่า“เข้าสิบแล้วเห็นศูนย์”
พอเห็นศูนย์ ใจก็หยุดอยู่กลางศูนย์นั้น กลางดวงใสเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้น ดวงนั้นแหละเรียกว่า ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรืออีกนัยหนึ่งดวงนั้นแหละเรียกว่า ดวงปฐมมรรค หนทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพาน
ถ้าจะไปสู่มรรคผลนิพพาน ต้องเข้ากลางดวงนั้นแห่งเดียว ไปได้ทางเดียวทางอื่นไม่มี
เมื่อเข้ากลางดวงศูนย์นี้ได้แล้วเรียกว่า ปฐมมรรคนัยหนึ่ง
อีกนัยหนึ่งดวงนั้นแหละเรียกว่า เอกายนมรรค แปลว่าหนทางเอกไม่มีโท สองไม่มี แปลว่าหนทางหนึ่ง สองไม่มี หนึ่งทีเดียว
จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“หลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *